การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น


คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ

3. ทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งคะแนนครู

เข้าสู่บทเรียนคลิกที่นี่

06

การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com


คำชี้แจง
1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนศึกษาบทเรียน แบบทดสอบมี 30 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้เดิม
3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วทำแบบทดสอบและกิจกรรมท้ายบท
4. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมครบทุกหน่อยแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

ศึกษาบทเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

Picture1

ทำแบบทดสอบหลังเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

เรียนเสร็จแล้วแสดงความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

บทคัดย่องานวิจัย


//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkruwaeo&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80

test-m.1


คลิกทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นี่ค่ะ

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.3


ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom3.html

ทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.1


ให้นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=10305

รับรางวัลประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


เด็กชายสมรักษ์  ชนะทเล นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทดิจิตอล(web site) จากวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

20130820_113120 20130820_113208 20130820_113341

– See more at: http://sensiri.org/?p=807#sthash.oeCZKChS.dpuf

แบบทดสอบวิชาเทคโนโลยี ชั้น ม.2


นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ทำแบบทดสอบที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom2.html

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: