ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


คำชี้แจง

           ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ร่วมกันคิดเลือกที่สนใจ แล้วศึกษาค้นคว้าทำโครงงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ กำหนดส่งงานวันที่ 1-15 กันยายน 2554

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. การลงมือทำโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน……………………………………………..………………………………………
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1……………………………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
2………….…………………………..……………เลขที่ …………ชั้น ……………
3…………….……………………..………………เลขที่ …………ชั้น ……………
4…………………….………………..……………เลขที่ …………ชั้น ……………
5……………….…………………..………………เลขที่ …………ชั้น ……………
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ .เมือง .บุรีรัมย์
ชื่อครูที่ปรึกษา  ครูแวววลี  สิริวรจรรยาดี

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3. หลักการและทฤษฎี
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

5. แผนปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

7. เอกสารอ้างอิง
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

About kruwaeo

E-learning computer บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Posted on 27/05/2011, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. 6 ความเห็น.

  1. เข้าใจแล้ววววววววว:D

  2. แจมจาแด่มแจ่มว้าววววว

  3. จุ่น 3/10 เจอได้

    555+

  4. พม่า ลาว สัด

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: